Forside

Våre advokater hjelper deg

Du kan få gratis advokathjelp med fri rettshjelp.​

Har du krav på fri rettshjelp?


Da må du oppfylle disse vilkårene:

Inntektsgrensen for fri rettshjelp er kr 350 000,– for enslige og kr 540 000,– for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi. Formuesgrensen for fri rettshjelp er kr 150 000 (det gis unntak for bolig av normal verdi og boligsparing i BSU)

Er du usikker på om du har krav på fri rettshjelp?

Fyll ut skjemaet og vi undersøker det for deg, helt uforpliktende.

Informasjon om fri rettshjelp

Fri rettshjelp er et tilbud som er opprettet av det offentlige, for å hjelpe personer med å kunne få nødvendig juridisk bistand uavhengig av vedkommendes økonomi. Personer som oppfyller vilkårene for fri rettshjelp kan få hjelp i visse typer saker, som er ansett spesielt viktige for folks velferd. Fri rettshjelp går ut på at staten, helt eller delvis, dekker utgifter og omkostninger som påløper i forbindelse med advokatbistand. Kort oppsummert er fri rettshjelp advokatbistand som er subsidiert av staten med formål å hindre rettstap som følge av dårlig økonomi.

I enkelte type saker har man krav på fri rettshjelp uavhengig av hvilken inntekt og formue man har. Disse sakene kalles ikke behovsprøvde saker. I andre type saker er søkerens økonomiske situasjon avgjørende for om vedkommende har krav på fri rettshjelp. Det gis som hovedregel ikke fri rettshjelp i såkalte behovsprøvde sakstyper, dersom enslig søker på søknadstidspunktet har skattbar brutto månedsinntekt (summen av all skattbar inntekt i og utenfor arbeidsforhold før fradrag) over kr 29 166, dvs. over kr 350 000 på årsbasis, eller skattbar formue over kr 150 000.

Dersom overskridelsen av formueskravet skyldes egen bolig eller sparing til bolig (BSU), så gis det som hovedregel dispensasjon hvis boligen er av normal verdi. Dersom søkeren er gift, eller lever sammen med andre med felles økonomi, gjelder det en brutto inntektsgrense for husstanden samlet med kr 540 000 (tilsvarende kr 45 000 pr. måned). Formuesgrensen er lik som for enslige, slik at samlet formue kan ikke overstige kr 150 000.

Fri rettshjelp gis som fritt rettsråd, fri sakførsel eller fritak for rettsgebyr etter rettshjelploven. Dette gjelder ikke i saker hvor tiltalte blir dømt og ved fullbyrding av straff. I straffesaker suppleres rettshjelploven av straffeprosessloven, som inneholder regler om forsvareroppnevning og bistandsadvokat på det offentliges bekostning.

Fritt rettsråd er fri rettshjelp før det er tatt ut sak for domstolen og omfatter, foruten advokatråd om rettslige spørsmål, også ren informasjon om rettsregler og mer omfattende saksbehandling ved advokat.

Fri sakførsel er fri rettshjelp i saker som går for domstolene, med unntak av for forliksrådet, samt visse forvaltningsorgan.
Foruten hel eller delvis dekning av salær til advokat (prosessfullmektig), innebærer fri sakførsel også fritak for behandlingsgebyr og saksutgifter som ikke dekkes av dette, kalt sideutgifter.

Innvilgelse av fri sakførsel omfatter ikke bistand til å få gjennomført en domsavgjørelse, således at aktuell tvangsfullbyrdelse eventuelt må søkes dekket som fritt rettsråd.

Fritak for rettsgebyr innebærer at vedkommende slipper å betale for å få behandlet saken i rettsapparatet, og omfatter fritak for behandlingsgebyr og fritak for å betale utgifter til saksutdrag, meddommere, skjønnsmenn, sakkyndige, vitner, oversettelser, særlige undersøkelser og andre sideutgifter.

For personer bosatt i utlandet må vedkommendes problem ha særlig tilknytning til Norge, og det må foreligge behov for å engasjere advokat her i landet.
Utgifter til rettshjelp ved utenlandsk domstol eller forvaltningsorgan dekkes som hovedregel ikke, men det kan gjøres unntak når særlige grunner taler for det.

Fri rettshjelp gjelder ikke dersom bistand dekkes av andre ordninger eller som kan erstattes på annen måte, f.eks. gjennom:

 • oppnevning av forsvarer eller bistandsadvokat i straffesaker etter straffeprosessloven
 • private forsikringer som omfatter rettshjelp
 • når part i forvaltningssak kan få dekket saksomkostninger til å få vedtak endret til egen fordel
 • etablerte offentlige service- og rådgivningskontorer
 • det offentliges opplysnings- og veiledningsplikt
 • medlemskap i foreninger og lag

private eller offentlige rettshjelpsordninger i andre land

 • Avskjed (krav om at arbeidsforholdet består og/eller erstatning).
 • Oppsigelse

Fri rettshjelp innvilges ikke i saker som kun gjelder krav om oppgjør av lønn og feriepenger.

 • Foreldreansvar
 • Fast bosted (spørsmål om hvem av foreldrene barn skal bo fast sammen med).
 • Samværsrett.
 • Forelder som har fått sitt barn ulovlig bortført fra Norge kan innvilges fri rettshjelp.

Oppsigelse eller utkastelse fra bolig som leietaker bebor, herunder slike saker for husleietvistutvalget.

 • Fri rettshjelp gis ikke til utleier, men kun til leietaker.

 • Saker om inngåelse og oppløsning av ekteskap, med unntak for rettsråd om separasjon og skilsmisse
 • Saker om formuesforholdet mellom ektefeller, herunder felleseieskifte og skiftetvister.
 • Saker om bidrag og pensjon etter separasjon og skilsmisse.
 • Tilsvarende saker for registrert partnerskap og registrerte partnere.
 • Erstatning for personskade.
 • Erstatning for tap av forsørger.
 • Søknad til kontoret for voldsoffererstatning og klage til Erstatningsnemnda for voldsofre.

Det gis normalt ikke fri rettshjelp i saker for Norsk Pasientskadeerstatning, og det føres også en restriktiv praksis for så vidt gjelder billighetserstatning fra staten.

 • Saker om rett til felles bolig og innbo ved brudd mellom parter som har bodd sammen i minst 2 år, eller har/har hatt/venter barn sammen.
 • Økonomisk oppgjør ved oppløsning av samboerforhold mellom parter som har bodd sammen i minst 2 år, eller har/har hatt/venter barn sammen.
 • Fritt rettsråd i klagesak etter Folketrygdloven.
 • Fri sakførsel i ankesak for Trygderetten.

I de behovsprøvde sakstypene gis det som hovedregel ikke fri rettshjelp, dersom enslig søker på søknadstidspunktet har skattbar brutto månedsinntekt over kr 26 666, dvs. over kr 320 000 på årsbasis, eller skattbar formue over kr 100 000. Det gis som hovedregel dispensasjon for formuesoverskridelse i form av egen bolig av normal verdi eller sparing til bolig (BSU).

Dersom den som ønsker å søke om fri rettshjelp er gift, eller lever sammen med andre med felles økonomi, gjelder det en brutto inntektsgrense for husstanden samlet med kr 490 000. Dette tilsvarer kr 40 833 pr. måned. Formuesgrensen er lik som for enslige, slik at det er samlet formue kan ikke overstige kr 100 000.

Fylkesmannen kan i enkelttilfeller gi dispensasjon fra de økonomiske grensene. I praksis gis det svært sjelden dispensasjon ved mindre overskridelser

Bevilling til fri rettshjelp kan trekkes tilbake dersom søkerens økonomiske stilling bedres vesentlig før rettshjelpen er avsluttet. Det foreligger hjemmel i rettshjelploven for at det offentlige kan kreve refusjon av aktuelle utgifter til fri rettshjelp hos rettshjelpmottaker som har fått sin økonomiske stilling vesentlig bedret gjennom rettshjelpbistanden.

Personer med brutto årlig inntekt som overstiger kr 100 000, må betale en egenandel av utgiftene i behovsprøvde saker når bistanden overstiger 2 timer. Ved fritt rettsråd utgjør egenandelen den til enhver tid gjeldende salærsats (timesats) for fri rettshjelp.

Ved fri sakførsel utgjør egenandelen det minste beløp av 25 % av utgiftene, og 8 ganger grunndelen. Timesatsen er pr. nå kr 1 121, med virkning fra 1.1.2022. Egenandelen ved fritt rettsråd er kr 1 121, og ved fri sakførsel inntil kr 8 968. Egenandelene innkreves av den som yter rettshjelpen, og inngår som erstatning for redusert salæroppgjør med aktuell egenandel til vedkommende fra Staten.
Den som yter rettshjelp har rett til å kreve egenandelen forskuddsbetalt fra klienten.
Det foreligger ikke mulighet til å søke om å få fastsatt egenandel ettergitt eller redusert.

For personer med bruttoinntekt under kr 100 000 er fri rettshjelp helt gratis. Fri rettshjelp er også helt gratis i de sakstyper hvor det innvilges fri rettshjelp uavhengig av inntekts- og formuesforhold, dvs. i saker uten behovsprøving.

I enkelte typer saker har man krav på fri rettshjelp uavhengig av hvilken inntekt og formue man har. Dette gjelder for saker som er prioriterte og uten behovsprøving.

I følgende tilfeller gjelder ingen inntekts- eller formuesbegrensninger for å kunne få innvilget fri rettshjelp til private parter:

Saker for fylkesnemnda for sosiale saker om omsorgsovertakelse, samværsrett og fratakelse av foreldreansvar m.m. – og hvor barnevernet har startet forberedelse av sak for fylkesnemnda, fattet midlertidig vedtak om plassering utenfor hjemmet eller foreløpig forbud mot flytting av barn som bor utenfor hjemmet.

Rusmiddelbrukere i saker for fylkesnemnda for sosiale saker, og rettssaker om tilbakehold i institusjon.
Sinnslidende i saker om etablering, opprettholdelse eller opphør av tvunget psykisk helsevern, samt saker om overføringer og klager/rettssaker om overprøving av administrative vedtak om frihetstap m.m.
Saker om tvangstiltak for smittevernnemnda om innleggelse til tvungen undersøkelse og/eller isolering.

Den som er begjært umyndiggjort, eller som begjærer et vergemål opphevet – i saker om umyndiggjøring, og i ankesak for lagmannsretten over vergemålsrettens avgjørelse.

FORNÆRMEDE
sedelighetssaker (voldtekt, seksuell misbruk/utnytting, seksuell omgang med mindreårige, incest, kjønnslemlestelse mv.).

Ved rettslig behandling av kontakt/besøksforbud i eget hjem og ved brudd på besøks/kontaktforbud, samt i andre saker om straff hvis det er grunn til å tro at fornærmede som følge av handlingen får betydelig skade på legeme eller helbred og det anses å være behov for advokat.

Erstatningssøksmål og vurdering av erstatningssøksmål mot skadevolder.
Bistand til å få fremmet erstatningskrav i straffesak mot skadevolder.

Rettsråd om bort- og utvisning fra riket som en følge av ikke straffbare forhold.
Rettsråd om tilbakekall av arbeids-, oppholds- og bosettingstillatelse.
Rettsråd ved negativt vedtak om rett til asyl i riket, unntatt klage over bare å ha fått arbeids- eller oppholdstillatelse og ikke også status som flyktning, samt ved søknad om asyl for enslig mindreårig.

Sakførsel ved rettslig prøving av Utlendingsnemndas positive vedtak.
Sakførsel ved spørsmål om fengsling på grunn av ukjent eller mistanke om falsk identitet.
Sakførsel ved spørsmål om meldeplikt, innlevering av pass eller annet legitimasjonspapir, bestemt oppholdssted eller fengsling for å sikre iverksetting av vedtatt utsendelse fra landet.

Prøving av innvilget søknad (positivt vedtak truffet av Utlendingsdirektoratet) om norsk statsborgerskap (fritt rettsråd ved sak for Utlendingsnemnda og fri sakførsel ved søksmål, reist av departementet).

Våre advokater hjelper deg.

Jeg godtar Advokatfirmaet Molteberg Nilsens personvernregler

Medlem av

Besøksadresse: Slemdalsveien 1, 0369 Oslo
Postadresse: Postboks 5494 Majorstuen, 0305 Oslo

Tlf: +47 468 07 761
E-post: post@advokatmn.no
advokatmn.no

Som profilert i:

Vi er kåret til:

Jeg vil gjerne vurdere saken din!

Fyll ut skjemaet og vi tar uforpliktende kontakt:
Karoline Larsen Mork
Advokatfullmektig