3 min read

Klage uføretrygd - fri rettshjelp - hvordan?

Klage uføretrygd - fri rettshjelp - hvordan?
Klage uføretrygd - fri rettshjelp - hvordan?
4:28

Innledning

Å klage på et vedtak om uføretrygd kan være en komplisert prosess, men med riktig veiledning og fri rettshjelp kan du få den støtten du trenger for å sikre dine rettigheter. Denne artikkelen vil forklare hva fri rettshjelp er, hvordan du kan klage på uføretrygd, og hvilke rettigheter du har. Dette er viktig informasjon for alle som står i en vanskelig økonomisk situasjon og trenger hjelp til å håndtere sitt forhold til NAV.

Hva er fri rettshjelp?

Fri rettshjelp er en ordning som sikrer at personer med utfordrende økonomi får tilgang til nødvendig juridisk bistand uten å måtte betale for det selv (eller betale kun en egenandel). Ordningen dekker både fritt rettsråd og fri sakførsel (saker for domstolen), og er spesielt viktig i saker som har stor betydning for den enkeltes livssituasjon.

Hvem kvalifiserer for fri rettshjelp?

For å kvalifisere for fri rettshjelp må man ha en inntekt og formue under visse grenser. For enslige er inntektsgrensen 350 000 kroner i året, mens det for ektefeller og samboere er 540 000 kroner samlet. Netto formuesgrense er 150 000 kroner. Personer med inntekt over 100 000 kroner per år må betale en egenandel ved fri rettshjelp. Disse vilkårene blir oppdatert med jevne mellomrom, så det anbefales at du undersøke dette med Statsforvaltaren

Hvordan klage på uføretrygd?

Hvis du har fått avslag på søknad om uføretrygd fra NAV, har du rett til å klage på vedtaket. Klagen må fremsettes innen en angitt tidsfrist som fremkommer av vedtaket og bør begrunnes godt. Prosessen for å klage er som følger:

Forberedelse av klagen

 

1. Samle dokumentasjon:

 • Samle all nødvendig dokumentasjon som støtter din sak, inkludert medisinske rapporter, arbeidsattester og annen relevant informasjon.
 • Vær nøye med å inkludere alt som kan styrke din sak og motbevise NAVs begrunnelse for avslag.
2. Skriv klagen:
 • Du kan klage selv, men vi anbefaler at du kontakter oss for en uforpliktende samtale om saken din slik at du kan få en erfaren advokat til å bistå deg i saken din. Ring oss her: 

 • Dersom du velger å skrive klagen selv:

  • Skriv en tydelig og konkret klage der du forklarer hvorfor vedtaket er feil.
  • Inkluder spesifikke detaljer og referanser til relevante lover og forskrifter som støtter din sak, samt god dokumentasjon.

Innsending av klagen

 

Digital innsending:

 • Klagen kan sendes digitalt via "Min side" på www.nav.no , som er den enkleste og raskeste måten å sende klagen på.
 • Følg instruksjonene på NAVs nettsider for å sikre at klagen blir riktig registrert.
Fysisk innsending:
 • Alternativt kan klagen sendes i posten til den aktuelle NAV-enheten som har behandlet din sak.
 • Husk å sende klagen med sporbar post for å sikre at den kommer frem og at du har en kvittering.

Tidsfrister

Det er viktig å følge med på tidsfristen for å klage, som vanligvis er 6 uker fra vedtaket ble mottatt. Manglende overholdelse av fristen kan føre til at klagen ikke blir behandlet.

Vurdering av klagen

Når NAV mottar klagen din, vil den bli behandlet av NAV Klageinstans. De vil gå gjennom saken på nytt og vurdere om det er grunnlag for å endre vedtaket. Hvis NAV Klageinstans ikke gir medhold, kan saken sendes videre til Trygderetten for ytterligere vurdering.

Rettigheter ved klage på vedtak fra NAV

Du har rett til å bruke advokat når du klager på et vedtak fra NAV. Hvis du oppfyller kravene for fri rettshjelp, vil staten dekke advokatutgiftene helt eller delivs. Dette kan være en stor hjelp, da vi som erfarne advokater kan påpeke svakheter i NAVs argumentasjon og sikre at alle nødvendige dokumenter blir vurdert.

Ønsker du en uforpliktende samtale om din sak, eller en samtale om du kan få advokatbistand og fri rettshjelp? 

 

Hvilke vedtak kan klages på?

Du kan klage på alle vedtak fattet av NAV som gjelder uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, sykepenger og andre ytelser etter folketrygdloven. Det er også mulig å klage på vedtak om stans eller reduksjon av eksisterende ytelser.

 

Hjelp fra advokat - Advokatfirmaet Molteberg Nilsen

Å få hjelp fra oss i Advokatfirmaet Molteberg Nilsen kan øke sjansene dine for å få medhold i en klagesak mot NAV. Vi vil hjelpe deg med å: 

 • Forstå vedtaket: Forklare hva vedtaket innebærer og hvilke rettigheter du har.
 • Skrive klagen: Hjelpe med å formulere klagen på en korrekt og god måte.
 • Samle dokumentasjon: Sørge for at all nødvendig dokumentasjon blir inkludert i klagen.
 • Representere deg: Bistå i kommunikasjonen med NAV og eventuelt representere deg i en anke videre til Trygderetten dersom klagen til Nav ikke fører frem.

Oppsummering

Å klage på et vedtak om uføretrygd kan være en utfordrende prosess, men med riktig informasjon og hjelp kan du øke sjansene for å få medhold. Fri rettshjelp er en viktig ressurs for dem som ikke har økonomi til å dekke juridisk bistand selv. Husk å kontakte oss i god tid innen klagefristen!

Ring oss gjerne for en uforpliktende samtale om saken din. 

 

Nøkkelord: klage uføretrygd, fri rettshjelp, søke om fri rettshjelp, krav på fri rettshjelp, rett til fri rettshjelp, betales egenandel, inntekt og formue under visse grenser, nedsatt med minst 50, fri rettshjelp i form, 18 og 67 år, ta kontakt, vedtak fra NAV, få fri rettshjelp per år, fri sakførsel, arbeidsrettede tiltak for å bedre, NAV klageinstans, minst 50 prosent, NAV kontoret, klage på vedtak.

Klage Dagpenger - Fri Rettshjelp - En guide

Klage Dagpenger - Fri Rettshjelp - En guide

Når man søker om dagpenger fra NAV, kan det oppstå situasjoner hvor man får avslag eller er uenig i vedtaket. I slike tilfeller har man rett til å...

Read More